ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Сангууд’ Category

Улаанбаатар хотын төсвийн дэргэдэх сангийн тухай зарим мэдээлэл (2005-2008)

Posted by ИТХ on 2010/07/31

Нийслэл Улаанбаатар хотын төсвийн дотроос иргэд төдийлөн мэддэггүй, ихэнхдээ хаалттай, задаргаа, зарцуулалтыг нь олон нийтэд дэлгэдэггүй байсан нөөц хөрөнгө, сангуудын тухай зарим мэдээллийг танилцуулж байна.

1. Засаг даргын нөөц хөрөнгө

Монгол улсын нэгдсэн төсвийн тухай хуулиар “Байгалийн гэнэтийн аюул, гамшигт үзэгдэл болон гадаад, дотоод зах зээлийн орчны нөлөөллийн улмаас нийт эдийн засаг, улсын төсөвт учирч болзошгүй эрсдэлээс сэргийлэх зорилгоор жил тутам дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 1 хүртэлх хувьтай тэнцэх хэмжээний эрсдэлийн санг байгуулж болно. Засгийн газрын нөөц хөрөнгө, болзошгүй зардлын эрсдэлийн санг бүрдүүлэх, зарцуулах, хуваарилагдаагүй зардлыг зарцуулах журмыг хуулиар зохицуулна” гэснийг үндэслэн засаг даргын нөөц хөрөнгийг бүрдүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд үүнтэй холбогдох харилцааг НЗД-ын 2002 оны 561-р захирамжаар болон НИТХТ-ийн 2006 оны 44-р тогтоолоор баталсан “Нийслэл, дүүргийн Засаг даргын нөөц санг төлөвлөх, зарцуулах, гүйцэтгэлийг тооцох журам”-ын дагуу зохицуулж иржээ.

Read the rest of this entry »

Posted in Сангууд | Leave a Comment »