ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘Эрүүл мэндийг дэмжих сан’ Category

Архидан согтуурахтай тэмцэх сан, Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн зарцуулалтын зарим мэдээлэл

Posted by ИТХ on 2012/10/10

“Хил хязгааргүй алхам” ТББ-аас Эрүүл мэндийн яамны дэргэдэх хоёр санд хийсэн мониторингийн тайлангаас тэдгээрийн санхүүжилт ба зарцуулалттай холбоотой мэдээллийг танилцуулж байна. Мөн бүрэн эхээр нь үзэх боломжтой.

АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ САНГУУДЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН ЭХ ҮҮСВЭР БҮРДЭЖ ИРСЭН БАЙДАЛ
 
А. АСТС-ийн 2004-2012 оны санхүүжилтийн эх үүсвэр  (мян.төг)
 
Он 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Сангийн төсвийн хэмжээ 1.268,776,0 1.200,000,0орчим төг
 
АСТС-ийн эх үүсвэрийг хууль болон дүрмэнд тодорхой дурьдаагүй мөн АСТС-ийн зөвлөл нь АСТтХ-ийн 13,2-т зааснаар шаардлагатай үед ЗГ-аас тодорхой чиглэлийн үйл ажиллагаанд зориулсан хөрөнгө хүсч гаргуулж ажиллах талаар санаачилга гаргаагүйгээс 2004-2011 хүртэл ямар ч хөрөнгийн эх үүсвэргүй, үйл ажиллагаа явуулаагүй  байна.
 
Б. ЭМДС-ийн 2007-2012 оны санхүүжилтийн эх үүсвэр (мян.төг) 
 
Он 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Сангийн төсвийн хэмжээ 200,000,0 300,000,0 1,535,265,0 1,535,265,0 2,313,050,0
 
ЭМДС нь 2008 оноос эхлэн хөрөнгө төвлөрүүлэн үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд сангийн хөрөнгийн эх үүсвэрийг баталгаажуулж ЗГ-ын Тусгай сангийн тухай хуулийн 2010.11.25-ны нэмэлт өөрчлөлтөөр архи согтууруулах ундааны ОАТ-ын 1%, тамхины ОАТ-ын 2%, эмийн импортын гаалийн болон НӨАТ-ын 2%-иас санхүүжих заалтыг нэмэлтээр оруулсаны дүнд ЭМДС-ийн хөрөнгө 2010 оноос эхлэн урьд жилүүдээс 5 дахин нэмэгдсэн байна.
ЭМДС-ийн эх үүсвэрийн бүтцийг 2011 оныхоор авч үзвэл:
  • 49% буюу 755,265,0 төгрөг  архины ОАТ-ын 1 %
  • 46% буюу 800,000,0 төгрөг- тамхины ОАТ-ын 2%
  • 5% буюу 80,000,0 төгрөг- эмийн импортын гаалийн болон НӨАТ-ын 2%
  • бусад эх үүсвэр 00,00 0%-тайгаар төвлөрсөн байна.
АСТС нь 100% ЗГ-ын хөрөнгөөр бүрдсэн бөгөөд энэ 2 сангийн алинд ч хандив, буцалтгүй тусламж, гадаадын орны зээл тусламжаас хөрөнгө төвлөрөөгүй байна. 
 
АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ЗАРЦУУЛСАН  ХӨРӨНГӨ, ҮР ДҮНГИЙН ТАЛААР
САНГУУДЫН  ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ
 
Read the rest of this entry »

Posted in 18. Эрүүл мэндийн яам, Эрүүл мэндийг дэмжих сан | 1 Comment »

Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн тухай танилцуулга

Posted by ИТХ on 2006/06/29

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУСГАЙ САНГИЙН ТУХАЙ хуулинд дараах байдлаар тодорхойлжээ.
21.1.Эрүүл мэндийг дэмжих  сангийн хөрөнгө нь  энэ хуулийн 7.1-д заасан эх үүсвэр болон тамхины онцгой албан татварын 2 хувьтай тэнцэх хөрөнгөөс  бүрдэнэ.

[7.1.1.  улсын төсвийн хөрөнгө ;
7.1.2. гадаад улс, олон улсын байгууллага, түүнчлэн гадаад, дотоодын аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнээс өгсөн  буцалтгүй тусламж, хандив]

21.2.Энэ хуулийн 21.1-д заасан сангийн хөрөнгийг дор дурдсан арга хэмжээг санхүүжүүлэхэд зарцуулна:

21.2.1. тамхи, архины хяналт, эрүүл мэндийг дэмжих төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх;

21.2.2. тамхи, архинаас үүдэлтэй өвчин, эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх болон хүн амын эрүүл мэндийг  хамгаалах бусад үйл ажиллагааг дэмжих;

21.2.3. тамхи, архины хор хөнөөлтэй тэмцэх талаар мэдээлэл, сургалт, сурталчилгаа явуулах, хяналт тавих;

21.2.4. тамхи, архинаас гаргах эмчилгээ, түүнд шаардлагатай эм, хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн хангамжийг нэмэгдүүлэх;

21.2.5. тамхи, архины хэрэглээнээс хүн амын эрүүл мэнд,  эдийн засагт учрах хор холбогдлыг судлах; 

21.2.6. архинд донтох өвчтэй хүнд үзүүлэх эрүүл мэнд, нийгмийн халамж үйлчилгээг боловсронгуй болгох, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх;

21.2.7. архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажилд идэвхитэй оролцож үр дүнд хүрсэн төрийн бус байгууллага, хуулийн этгээд, иргэдийн үйл ажиллагааг дэмжих.

Posted in Эрүүл мэндийг дэмжих сан | 1 Comment »