ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for the ‘15. Хууль зүйн яам’ Category

Гэмт хэргийн нөхөн хохирогчид нөхөн төлбөр өгч байна уу?

Posted by ИТХ on 2012/12/24

“Ил тод байдал сан” ТББ-ын зүгээс  Гэмт хэргийн хохирогчид нөхөн төлбөрт 2011, 2012 онд нийт хичнээн төгрөг олгосон талаарх мэдээллийг авахаар Хууль зүйн яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газарт 2012 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдөр хандсан юм.

12 хоногийн дараа буюу “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухайн хууль”-ийн хугацаанд ХЗЯ-ны харьяа Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас (ШШГЕГ) авсан хариу мэдэгдэх хуудас ирүүлж “Зарим төрлийн гэмт хэргийн хохирогчдод төрөөс нөхөн төлбөр олгох журам”-д заасны дагуу нөхөн төлбөр олгохоор шийдвэрлэсэн боловч хөрөнгийн эх үүсгэвэргүйгээр одоогоор нөхөн төлбөр олгогдоогүй байна” гэж дурдсан байлаа. Дараа нь бид ШШГЕГ-ын Мэргэжлийн удирдлагын хэлтсийн дарга, хошууч Б.Батболдтой биечлэн уулзах үеэрээ “Зарим төрлийн гэмт хэргийн хохирогчдод төрөөс нөхөн төлбөр олгох журам”-ын дагуу одоогоор ганц удаа буюу Хууль зүйн сайдын 2012 оны 11-р сарын 2-ны А/59 тушаалаар Баян-Өлгий аймийн сум дундын шүүхийн 2011 оны 10-р сарын 14-ны 84 шийтгэх тогтоолоор иргэнд 2.882.500 төгрөгийг олгосон гэсэн баримтыг бичүүлж авлаа.

Posted in !! Тусгай сэдэв: МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, 15. Хууль зүйн яам | Leave a Comment »

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 2012 оны эхний 3 улирлын санхүүгийн тайлан

Posted by ИТХ on 2012/12/22

Шинээр бие даан байгуулагдсан Хөдөлмөрийн яаманд хамаарч байгаа Хөдөлмөр, эрхлэлтийг дэмжих сангийн 2011 ба 2012 оны эхний хагас жилийн  зарцуулалтын задаргааг гаргаж өгөхийг хүссэн албан бичгийн хариуг бид маш шуурхай буюу хуулинд заасан 7 хоногийн дотор авсан юм. Гэхдээ бас л санхүүгийн тайлан байна. Түүний нэг хэсэг болох төсвийн гүйцэтгэлийн сарын тайланд (өссөн дүнгээр) зардлын төрөл зүйлүүд, жишээлбэл, хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт, жижиг зээл олгох, ажил олгогчийг дэмжих, нийтийг хамарсан ажил (2,5 тэрбум), жижиг зээл олгох (24 тэрбум), сум хөгжүүлэх сан (24 тэрбум төгрөг), Оюутолгой ХХК-ийн сургалтын тэтгэлгийн санхүүжилт (5 тэрбум) гэх мэтээр бичигдсэн ч  задаргаа үгүй тул ямар нэгэн тодорхой дүгнэлт хийх боломжгүй байна.

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан-01

Үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Read the rest of this entry »

Posted in !! Тусгай сэдэв: МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан | Leave a Comment »

Төрийн албан хаагчийн буруутай үйлдлээс болж учирсан хохирлын нөхөн төлбөрт хичнээн төлбөр төлсөн талаархи бас нэг мэдээлэл

Posted by ИТХ on 2012/07/24

Төрийн албан хаагч, төрийн байгууллагын буруутай үйл ажиллагаанаас үүссэн хохирол
(2011 оны 12 сар, өссөн дүнгээр, мян
.төг)

ТЕЗ/Яам Дүүрэг/Аймаг/Сум Байгууллага Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
Хууль зүй дотоод хэргийн сайд Төрийн сан Төрийн албан хаагчдын буруутай үйл ажиллагааны нөхөн төлбөр 1 649 492,00 1 649 492,00

Төрийн албан хаагч, төрийн байгууллагын буруутай үйл ажиллагаанаас үүссэн хохирол 

 (2012 оны 09 сар, өссөн дүнгээр, мян төг)

ТЕЗ/Яам Дүүрэг/Аймаг/Сум Байгууллага Төлөвлөгөө
/өссөн дүнгээр/
Гүйцэтгэл
/өссөн дүнгээр/
Хууль зүйн сайд Төрийн сан Төрийн албан хаагчдын буруутай үйл ажиллагааны нөхөн төлбөр 682 584,30 0,00

.

Posted in !! Тусгай сэдэв: МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, + Төрийн албан хаагчийн цалин тэтгэмж, орон сууц, бусад хангамж, 15. Хууль зүйн яам | Leave a Comment »

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар: 2009-2011 оны төсвийн гүйцэтгэл

Posted by ИТХ on 2012/02/05

Тус байгуулллагын http://www.burtgel.mn сайтын “Байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл” цэсэнд 2011 оны 12-р сарын 16-нд 2009-20111 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангийн хүснэгт нийтлэгджээ. Төсвийн холбогдолтой өөр мэдээлэл байхгүй. Мөн энд  тендерийн урилгууд тавигдсан байна.  
 
Д/д
ҮЗҮҮЛЭЛТ
2009 он
2010 он
2011 он
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
1
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
3,590,303.00
  3,573,951.70
  12,760,354.40
12,743,281.20
13,338,969.50
4,642,532.30
2
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
3,590,303.00
  3,573,951.70
   7,773,653.70
7,756,580.50
3,338,969.50
4,642,532.30
3
Бараа, үйлчилгээний зардал
3,506,985.20
  3,493,915.60
   7,680,176.10
7,672,202.90
13,176,405.50
4,543,390.70
4
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
1,934,629.70
  1,932,228.00
   3,506,218.90
3,506,300.40
  2,090,488.40
1,517,245.60
5
Үндсэн цалин
1,934,629.70
   1,932,228.00
   3,506,218.90
3,506,300.40
   2,090,488.40
1,517,245.60
10
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
   241,968.30
   234,135.10
   303,296.90
   303,215.40
   229,953.70
   203,737.70
11
НДШ , ЭМД
   241,968.30
   234,135.10
   303,296.90
   303,215.40
   229,953.70
   203,737.70
16
Бараа, үйлчилгээний бусад зардал
 1,330,387.20
  1,327,552.50
   3,870,660.30
  3,862,687.10
 10,855,963.40
 2,822,407.40
17
Бичиг хэрэг
 89,003.9
 88,962.7
 264,497.0
   313,949.1
 685,252.4
   440,167.1
18
Гэрэл цахилгаан
 21,879.7
 21,815.7
 33,882.9
 40,412.6
 26,712.4
   25,449.3
19
Түлш, халаалт
 37,547.8
 38,428.8
 72,030.2
 71,603.8
 25,732.1
   14,595.4
20
Тээвэр (шатахуун)
 45,866.8
 45,312.5
 47,058.4
 67,688.4
 160,789.0
   65,917.1
21
Шуудан холбоо
 66,483.1
 66,560.8
 171,839.9
 87,388.3
 27,200.0
   102,980.4
22
Цэвэр, бохир ус
 12,196.4
 11,010.7
 16,593.3
 16,399.9
 7,647.8
   10,756.1
23
Дотоод албан томилолт
 51,646.9
 51,397.7
 185,492.9
   180,964.7
 60,946.4
   94,395.2
24
Гадаад томилолт арга хэмжээ
 7,829.0
 7,093.6
 7,922.6
 21,659.6
 7,922.6
   61,230.5
25
Ном хэвлэл авах
  810.5
  804.6
 
 
 
 
26
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
 3,559.6
 3,304.1
 5,369.8
 9,844.6
 
 
27
Эд хогшил худалдан авах
 
 
 
 
 
 
28
Жижиг эд хогшил худалдан авах \Багаж хэрэгсэл\
 4,300.0
 4,300.0
 70,450.0
 71,482.6
 94,620.0
   78,737.7
29
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
 17,963.4
 17,968.6
 14,762.7
 14,661.5
 14,246.3
   14,246.3
30
Урсгал засвар
 127,182.5
 127,559.8
 58,126.9
   138,049.3
 28,126.9
   44,899.2
31
Төлбөр хураамж бусад зардал
 197,371.9
 196,906.8
 2,850.0
 34,558.3
 6,560.0
   37,322.9
32
Сургалт семинарын зардал
 7,547.7
 7,412.5
 64,145.2
 60,771.2
 367,900.0
   196,537.6
33
Гадаад зочны зардал
 3,924.0
 3,924.0
 3,996.6
 3,988.4
 3,500.0
   10,440.5
34
Аж ахуйн материал худалдан авах зардал
 
 
 
 
 
 
35
Биеин тамирын уралдаан тэмцээн
 
 
 1,350.0
 1,400.0
 3,200.0
   1,980.0
36
Холбооны суваг ашигласны хөлс
 8,553.8
 8,554.0
 139,485.9
   131,907.9
 138,517.0
   44,702.0
37
Байрны түрээсийн зардал
 107,615.0
 107,288.5
 116,779.3
   117,579.4
 
 
38
Төвлөрсөн арга хэмжээ
  276.6
  275.3
 300,000.0
   313,802.1
 
 
39
Улсын мэдээлэлийн маягт хэвлүүлэх зардал
 
 
   1,889,194.4
   1,880,394.4
   6,920,000.0
   108,669.7
40
Төрийн албан хаагчийн буруутай үйл ажиллагаанаас
 
 
 8,516.8
 8,116.8
 
 
41
Бусад зардал
  648.0
  547.8
 
 
 
 
42
Баяр наадмын зардал
 
 
 
 
 
 
43
Маягт хэвлэх зардал
 459,499.9
 459,499.5
 273,000.0
   154,164.7
   1,874,162.5
1,163,225.0
44
Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн зарцуулалт
 
 
 
 
 200,000.0
   200,000.0
45
Бусад төсөл арга хэмжээ
 
 
 
 
 
 
46
Улсын төсөвөөс ой тэмдэглэхэд олгох зардал
 
 
 
 
 
 
47
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хөлс
 58,530.7
 58,474.5
 21,917.2
 19,897.6
 
 
48
ТӨГАҮ Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох зардал
 
 
  92.0
 192.0
 3,500.0
   3,500.0
49
ТӨГАҮ Харуул, хамгаалалтын хөлс
 
 
 55,200.0
 52,800.0
 79,428.0
   69,248.3
50
ТӨГАҮ Тээврийн хэрэгслийн татвар
 
 
 
 
 1,400.0
 688.0
51
ТӨГАҮ Тээврийн хэрэгслийн даатгал
 
 
 3,729.9
 2,489.0
 
 
52
Мэдээлэл сурталчилгааны зардал
  150.0
  150.0
 40,634.4
 45,013.8
 110,000.0
   31,918.3
53
Газрын төлбөр
 
 
 1,742.0
 1,507.1
 8,600.0
 800.8
54
Бусад татаас, шижүүлэг
 83,317.8
 80,036.1
 93,477.6
 84,377.6
 162,564.0
   99,141.6
55
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
 
 
 
 
 
 
56
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
 21,682.5
 20,667.6
 43,193.9
 33,288.5
 39,950.0
   74,694.4
57
Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж
 
 
 
 
 
 
58
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж
 
 
 
 
 122,614.0
   24,447.2
59
Нийгмийн халамжийн зардал
 
 
 30,283.7
 38,104.1
 
 
60
Шагнал тэтгэмж
 
 
 
  –
 
 
61
Төрийн албан хаагчийн гэр бүлд олгох тэтгэмж
 61,635.3
 59,368.5
 20,000.0
 12,985.0
 
 
62
Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал
 
 
 
 
 
 
63
Өндөр настанд ахмад дайчдад үзүүлэх хөнгөлөлт
 
 
 
 
 
 
64
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
 
 
 
 
65
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжсэн хөрөнгө оруулалтын дүн
 
 
   4,986,700.70
4,986,700.70
 
 
66
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
  1.00
  1.00
 
 
 
 
67
АЖИЛЛАГСАД БҮГД
 707.00
 707.00
 707.00
 707.00
 1,242.00
   1,242.00
68
Удирдах ажилтан
  10.00
  10.00
  10.00
 10.00
  10.00
 10.00
69
Гүйцэтгэх ажилтан
 509.00
 509.00
 509.00
 509.00
 944.00
 944.00
70
Үйлчлэх ажилтан
 188.00
 188.00
 188.00
 188.00
 288.00
 288.00

Posted in Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар | Leave a Comment »