ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Энэ сайтын тухай.

Төрийн албан хаагч, төрийн байгууллагын буруутай үйл ажиллагаанаас болж учирсан хохирлыг  барагдуулах болон бусад шалтгаанаар татвар төлөгчдийн мөнгийг хэрхэн зарцуулж байгаа талаар мэдээлэл цуглуулж үнэлэлт дүгнэлт хийх нь энэ сайтын зорилго юм.

Энэ сайтыг “Иргэд төсвөө хянана” иргэний нийгмийн сүлжээний гишүүн байгууллагууд хөтөлнө. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: