ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Аудитын шалгалтын дүгнэлт: Хойшлуулах шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ

Posted by ИТХ on 2014/03/20

2013. Хойшлуулах шаардлагатай төсөл арга хэмжээ1

2013. Хойшлуулах шаардлагатай төсөл арга хэмжээ2

2013. Хойшлуулах шаардлагатай төсөл арга хэмжээ32013. Хойшлуулах шаардлагатай төсөл арга хэмжээ42013. Хойшлуулах шаардлагатай төсөл арга хэмжээ52013. Хойшлуулах шаардлагатай төсөл арга хэмжээ6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: