ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

2014 оны Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт

Posted by ИТХ on 2013/12/21

2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_01

2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_02 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_03 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_04 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_05 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_06 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_07 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_08 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_09 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_10 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_11 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_12 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_13 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_14 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_15 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_16 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_17 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_18 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_19 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_20 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_21 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_22 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_23 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_24 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_25 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_26 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_27 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_28 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_29 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_30 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_31 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_32 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_33 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_34 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_35 2014 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын жагсаалт. Ёсчлох хувь_Page_36

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: