ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for November, 2013

Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалтын талаарх УИХ-ын гишүүн С.Ганбаатарын санал дүгнэлт

Posted by ИТХ on 2013/11/01

 Монгол Улсын төсвөөр 2013 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжинд 1,550,224.0 сая төгрөг төсөвлөгдсөн бол 2014 онд 1,125,000.0 сая төгрөг төсөвлөгдж, 28,4 хувиар буюу 425,200.0 сая төгрөгөөр буурчээ.

    Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “Хөрөнгө оруулалтыг 5 хүртэл жилээр төлөвлөдөг зарчимд шилжинэ”,  Төсвийн тухай хуулийн 28.8-д “Улсын Их Хурлаас батласан төрийн бодлогын баримт бичгийн хүрээнд Засгийн газар Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг дөрвөн жилд нэг удаа баталж, жил бүр тодотгоно. Мөн хуулийн 28.9-д “Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал эрхлэсэн төрийн захиргааны байгууллага жил бүрийн 5 дугаар сарын 15-ны дотор тухайн жилд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн тодотголын төслийг Засгийн газарт хүргүүлнэ” гэж тус тус заасан. Мөн Монгол Улсын 2013 оны төсвийн хууль батлагдсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Их Хурлын 60 дугаар тогтоол 2012 оны 11 сарын 08-нд  гарч уг тогтоолд ” Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн төслийг боловсруулж, 2013 оны 1 дүгээр улиралд багтаан Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх” -ээр заасан.

     Гэвч дээрх арга хэмжээнүүд хэрэгжээгүйгээс Монгол Улсын 2014 оны Хөрөнгө оруулалтын төсвийн төслийг өмнөх жилүүдийн жишгээр Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн байна.

    Хөрөнгө оруулалтын төсвийн төслийг, төсвийн тухай хуулийн шаардлагын дагуу нягт нямбай боловсруулж, батлуулаагүйгээс төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн ажлууд тухайн ондоо багтаж хийгдэхгүй төсөвт тодолтгол хийдэг буруу хандлага жил бүр гарч байна. Тухайлбал 2013 онд нэг их наяд 550,2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийхээр батлагдсан ч эдгээр арга хэмжээ бүрэн хэрэгжиж чадахгүй болсон учир  2013 оны тодотгосон төсвөөр нэг их наяд 124,3 тэрбум төгрөг болгон өөрчлөж 425,9 тэрбум төгрөгөөр багасгасан байна. 2013 оны төсвийн тодотголоор төсвөөс санхүүжих дүнд орсон өөрчлөлт, ямар төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжын ажлууд хасагдсаныг салбар болон нэр төрлөөр мөн эдгээр хасагдсан объектууд 2014 оны хөрөнгө оруулалтын төсөвт тусгагдсан эсэхийг харуулсан харьцуулсан судалгааг хавсаргав.

    Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх  хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжын жагсаалтыг судлаж үзэхэд:

Үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Read the rest of this entry »

Posted in # Монгол Улсын төсөв (... 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ...) | Leave a Comment »