ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Улсын автозамын сангийн 2011 ба 2012 оны орлого, зарцуулалт болон захиран зарцуулагчдын тухай дараах мэдээллийг Зам, тээврийн яамнаас ирүүллээ

Posted by ИТХ on 2013/03/01

Зам тээврийн яам.хавсралт-01

Үргэлжлэлийг дор үзнэ үү.

Зам тээврийн яам.хавсралт-02 Зам тээврийн яам.хавсралт-03 Зам тээврийн яам.хавсралт-04 Зам тээврийн яам.хавсралт-05 Зам тээврийн яам.хавсралт-06 Зам тээврийн яам.хавсралт-07 Зам тээврийн яам.хавсралт-08 Зам тээврийн яам.хавсралт-09 Зам тээврийн яам.хавсралт-10 Зам тээврийн яам.хавсралт-11 Зам тээврийн яам.хавсралт-12 Зам тээврийн яам.хавсралт-13 Зам тээврийн яам.хавсралт-14 Зам тээврийн яам.хавсралт-15 Зам тээврийн яам.хавсралт-16 Зам тээврийн яам.хавсралт-17 Зам тээврийн яам.хавсралт-18

Зам тээврийн яам.хавсралт-00

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: