ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Уул уурхайн мэдээллийг олборлож баяжуулсан судалгаа

Posted by ИТХ on 2013/02/25

Монгол Улсад 2006 оноос хэрэгжүүлж ирсэн Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлагын хүрээнд нэг талаас уул уурхайн компаниудын төлсөн, нөгөө талаас Засгийн газрын яам, агентлаг, орон нутгийн төр,  захиргааны байгууллагуудын хүлээн  авсан бүх төрлийн татвар, төлбөр, хураамж, хандив, тусламжийн мэдээллийг нэгтгэж баталгаажуулсан тайланг жил бүр гаргуулж ирсэн билээ.  Сүүлийн жилүүдэд лицензийн мэдээллийг нэмж багтаах болсон юм. 
 
Энэ бол маш их ажил, том тайлан байдаг. Жишээ болгож 2010 оны хураангүй ба дэлгэрэнгүй  тайлангийн гадаад байдлыг харуулав. 2011 оны тайлангаас эхлэн тоон мэдээллийг цахим хэлбэрээр гаргаж байгаа болно. 
 
EITI 2012 тайлангийн зураг (2)
 
 
Харин энэ их мэдээллийг задлан шинжлэх, олон нийтэд хэрэгтэй мэдээллийг ялган авч тайлбарлан таниулах ажил орхигдож байсан тул Нээлттэй Нийгэм Форум, “Төлсөн авснаа нийтэл” эвсэл хамтарч дээрх тайлангуудад хуримтлагдсан мэдээллийг ялангуяа орон нутгийн иргэдэд ойлгож ашиглахад хялбар хэлбэрт оруулах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн тайлан хэвлэгдэж гарлаа.
 

Өгөгдлийн уурхай. ОСИТБС-ийн тайлан. 2006-2011_Page_01

Тайлангаас нэгэн сонирхолтой хүснэгтийг танилцуулж байна.

Өгөгдлийн уурхай. ОСИТБС-ийн тайлан. 2006-2011_Page_24

Уг тайлангийн “Олборлох салбарын ил тод байдлын санаачлагын өгөгдлөгийг нэгтгэж, ангилсан байдал ба өгөгдлийн дутагдалтай талууд” нэртэй хавсралт нь төсвийн чиглэлээр ажилладаг байгууллага, иргэдэд санаа авахуйц чухал юм. Түүнд асар их хэмжээтэй тайлан, хүснэгтэн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх аргачлалыг харуулсан байна.

Энэ бүлгийн хуудсуудыг дор толилуулав.

Өгөгдлийн уурхай. ОСИТБС-ийн тайлан. 2006-2011_Page_33 Өгөгдлийн уурхай. ОСИТБС-ийн тайлан. 2006-2011_Page_34 Өгөгдлийн уурхай. ОСИТБС-ийн тайлан. 2006-2011_Page_35 Өгөгдлийн уурхай. ОСИТБС-ийн тайлан. 2006-2011_Page_36 Өгөгдлийн уурхай. ОСИТБС-ийн тайлан. 2006-2011_Page_37 Өгөгдлийн уурхай. ОСИТБС-ийн тайлан. 2006-2011_Page_38

Тайланг бүрэн эхээр эндээс авна уу?

Өгөгдлийн уурхай. ОСИТБС-ийн тайлан. 2006-2011

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: