ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Нийслэлийн 2013 оны төсөв: Танилцуулга

Posted by ИТХ on 2012/12/25

Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 21-48_Page_01

Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 21-48_Page_02 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 21-48_Page_03 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 21-48_Page_04 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 21-48_Page_05 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 21-48_Page_06 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 21-48_Page_07 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 21-48_Page_08 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 21-48_Page_09 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 21-48_Page_10 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 21-48_Page_11 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 21-48_Page_12 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 21-48_Page_13 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 21-48_Page_14 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 21-48_Page_15 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 21-48_Page_16 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 21-48_Page_17 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 21-48_Page_18 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 21-48_Page_19 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 21-48_Page_20 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 21-48_Page_21 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 21-48_Page_22 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 21-48_Page_23 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 21-48_Page_24 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 21-48_Page_25 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 21-48_Page_26 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 21-48_Page_27 Улаанбаатар хотын 2013 оны төсөв 21-48_Page_28

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: