ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Төрийн албан хаагчийн буруутай үйлдлээс болж учирсан хохирлын нөхөн төлбөрт хичнээн төлбөр төлсөн талаархи бас нэг мэдээлэл

Posted by ИТХ on 2012/07/24

Төрийн албан хаагч, төрийн байгууллагын буруутай үйл ажиллагаанаас үүссэн хохирол
(2011 оны 12 сар, өссөн дүнгээр, мян
.төг)

ТЕЗ/Яам Дүүрэг/Аймаг/Сум Байгууллага Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
Хууль зүй дотоод хэргийн сайд Төрийн сан Төрийн албан хаагчдын буруутай үйл ажиллагааны нөхөн төлбөр 1 649 492,00 1 649 492,00

Төрийн албан хаагч, төрийн байгууллагын буруутай үйл ажиллагаанаас үүссэн хохирол 

 (2012 оны 09 сар, өссөн дүнгээр, мян төг)

ТЕЗ/Яам Дүүрэг/Аймаг/Сум Байгууллага Төлөвлөгөө
/өссөн дүнгээр/
Гүйцэтгэл
/өссөн дүнгээр/
Хууль зүйн сайд Төрийн сан Төрийн албан хаагчдын буруутай үйл ажиллагааны нөхөн төлбөр 682 584,30 0,00

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: