ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for April, 2012

УИХ-ын тамгын газрын төсөв

Posted by ИТХ on 2012/04/14

Posted in 00. УЛСЫН ИХ ХУРАЛ | Leave a Comment »

Боловсролын бодлогын шинэчлэл, төсөвтэй холбоотой мэдээлэл хүсчээ

Posted by ИТХ on 2012/04/09

“Бүх нийтийн боловсролын төлөө!” иргэний нийгмийн үндэсний эвслээс 2012 оны 3-р сарын 2-нд БСШУ-ны сайдад хандаж боловсролын бодлогын шинэчлэл, төсөв, тэдгээрийн дотор Кембрижийн боловсролын стандартыг Монголд нэвтрүүлж байгаатай холбоотой зарим мэдээллийг зохих хууль тогтоомж, тухайлбал “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль”-ийн дагуу гаргаж өгөхийг хүсчээ. Уг хуулийн 14.8-д “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол мэдээллийг хүсэлт гаргасан иргэн, хуулийн этгээдэд ажлын 7 өдрийн дотор өгөх”, 14.9-д “Шаардлагатай гэж үзвэл энэ хуулийн 14.8-д заасан хугацааг нэг удаа 7 хоногоор сунгаж болно” гэсэн заасан байдаг. Гэтэл 4-р сарын 9-ны байдлаар хариу авч чадаагүй байна. Албан бичгийг дор үзнэ үү. 

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД Ё.ОТГОНБАЯР ТАНАА

Боловсролын бодлогын шинэчлэл, төсөвтэй холбоотой мэдээлэл хүсэх тухай

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 5.1.1.-т заасан “төсвийн богино, дунд хугацааны бодлого, стратеги зорилт, урт хугацааны чиг хандлагын төсөөлөл, тэдгээрийн агуулга, хэрэгжилт нь ил тод байх” зарчим,

Засгийн газрын 2009 оны 5-р сарын 14-ний өдрийн 143-р тогтоолоор батлагдсан “Төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт”-ийн “Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал”-ын тухай 3-р бүлэг,

Боловсролын тухай хуулийн 5.1.1-т заасан “боловсролыг тэргүүлэх салбар болгон хөгжүүлж, төрийн ивээл, зохицуулалт, төр, олон нийтийн хяналтад байлгана” хэмээх боловсролын үндсэн зарчим,

Монгол улсын яамны эрх зyйн байдлын тухай хуулийн “Яам нь төрийн үйлчилгээний хүртээмж, чанар, шуурхай, соёлч байдлыг хангах, мэргэшсэн байх, ил тод нээлттэй байх, үйл ажиллагааныхаа төлөө хариуцлага хүлээх, …зарчмыг баримтлан ажиллана” хэмээх 4.2.-р заалт,2011 оны 6-р сарын 16-нд батлагдсан Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн төсөв, санхүүгийн ил тод байдлын тухай 9-р зүйл, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлын тухай 10-р зүйл, иргэн төрийн байгууллагаас мэдээлэл авах тухай 11-р зүйл зэргийг үндэслэн,

“Бүх нийт боловсролын төлөө!” иргэний нийгмийн үндэсний эвсэл Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны яамнаас дараах мэдээллийг гаргаж өгөхийг хүсч байна:

Read the rest of this entry »

Posted in 07. Боловсрол, шинжлэх ухааны яам | Leave a Comment »