ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар: 2009-2011 оны төсвийн гүйцэтгэл

Posted by ИТХ on 2012/02/05

Тус байгуулллагын http://www.burtgel.mn сайтын “Байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл” цэсэнд 2011 оны 12-р сарын 16-нд 2009-20111 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангийн хүснэгт нийтлэгджээ. Төсвийн холбогдолтой өөр мэдээлэл байхгүй. Мөн энд  тендерийн урилгууд тавигдсан байна.  
 
Д/д
ҮЗҮҮЛЭЛТ
2009 он
2010 он
2011 он
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГҮЙЦЭТГЭЛ
1
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН
3,590,303.00
  3,573,951.70
  12,760,354.40
12,743,281.20
13,338,969.50
4,642,532.30
2
IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН
3,590,303.00
  3,573,951.70
   7,773,653.70
7,756,580.50
3,338,969.50
4,642,532.30
3
Бараа, үйлчилгээний зардал
3,506,985.20
  3,493,915.60
   7,680,176.10
7,672,202.90
13,176,405.50
4,543,390.70
4
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
1,934,629.70
  1,932,228.00
   3,506,218.90
3,506,300.40
  2,090,488.40
1,517,245.60
5
Үндсэн цалин
1,934,629.70
   1,932,228.00
   3,506,218.90
3,506,300.40
   2,090,488.40
1,517,245.60
10
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
   241,968.30
   234,135.10
   303,296.90
   303,215.40
   229,953.70
   203,737.70
11
НДШ , ЭМД
   241,968.30
   234,135.10
   303,296.90
   303,215.40
   229,953.70
   203,737.70
16
Бараа, үйлчилгээний бусад зардал
 1,330,387.20
  1,327,552.50
   3,870,660.30
  3,862,687.10
 10,855,963.40
 2,822,407.40
17
Бичиг хэрэг
 89,003.9
 88,962.7
 264,497.0
   313,949.1
 685,252.4
   440,167.1
18
Гэрэл цахилгаан
 21,879.7
 21,815.7
 33,882.9
 40,412.6
 26,712.4
   25,449.3
19
Түлш, халаалт
 37,547.8
 38,428.8
 72,030.2
 71,603.8
 25,732.1
   14,595.4
20
Тээвэр (шатахуун)
 45,866.8
 45,312.5
 47,058.4
 67,688.4
 160,789.0
   65,917.1
21
Шуудан холбоо
 66,483.1
 66,560.8
 171,839.9
 87,388.3
 27,200.0
   102,980.4
22
Цэвэр, бохир ус
 12,196.4
 11,010.7
 16,593.3
 16,399.9
 7,647.8
   10,756.1
23
Дотоод албан томилолт
 51,646.9
 51,397.7
 185,492.9
   180,964.7
 60,946.4
   94,395.2
24
Гадаад томилолт арга хэмжээ
 7,829.0
 7,093.6
 7,922.6
 21,659.6
 7,922.6
   61,230.5
25
Ном хэвлэл авах
  810.5
  804.6
 
 
 
 
26
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
 3,559.6
 3,304.1
 5,369.8
 9,844.6
 
 
27
Эд хогшил худалдан авах
 
 
 
 
 
 
28
Жижиг эд хогшил худалдан авах \Багаж хэрэгсэл\
 4,300.0
 4,300.0
 70,450.0
 71,482.6
 94,620.0
   78,737.7
29
Нормын хувцас зөөлөн эдлэл
 17,963.4
 17,968.6
 14,762.7
 14,661.5
 14,246.3
   14,246.3
30
Урсгал засвар
 127,182.5
 127,559.8
 58,126.9
   138,049.3
 28,126.9
   44,899.2
31
Төлбөр хураамж бусад зардал
 197,371.9
 196,906.8
 2,850.0
 34,558.3
 6,560.0
   37,322.9
32
Сургалт семинарын зардал
 7,547.7
 7,412.5
 64,145.2
 60,771.2
 367,900.0
   196,537.6
33
Гадаад зочны зардал
 3,924.0
 3,924.0
 3,996.6
 3,988.4
 3,500.0
   10,440.5
34
Аж ахуйн материал худалдан авах зардал
 
 
 
 
 
 
35
Биеин тамирын уралдаан тэмцээн
 
 
 1,350.0
 1,400.0
 3,200.0
   1,980.0
36
Холбооны суваг ашигласны хөлс
 8,553.8
 8,554.0
 139,485.9
   131,907.9
 138,517.0
   44,702.0
37
Байрны түрээсийн зардал
 107,615.0
 107,288.5
 116,779.3
   117,579.4
 
 
38
Төвлөрсөн арга хэмжээ
  276.6
  275.3
 300,000.0
   313,802.1
 
 
39
Улсын мэдээлэлийн маягт хэвлүүлэх зардал
 
 
   1,889,194.4
   1,880,394.4
   6,920,000.0
   108,669.7
40
Төрийн албан хаагчийн буруутай үйл ажиллагаанаас
 
 
 8,516.8
 8,116.8
 
 
41
Бусад зардал
  648.0
  547.8
 
 
 
 
42
Баяр наадмын зардал
 
 
 
 
 
 
43
Маягт хэвлэх зардал
 459,499.9
 459,499.5
 273,000.0
   154,164.7
   1,874,162.5
1,163,225.0
44
Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн зарцуулалт
 
 
 
 
 200,000.0
   200,000.0
45
Бусад төсөл арга хэмжээ
 
 
 
 
 
 
46
Улсын төсөвөөс ой тэмдэглэхэд олгох зардал
 
 
 
 
 
 
47
Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хөлс
 58,530.7
 58,474.5
 21,917.2
 19,897.6
 
 
48
ТӨГАҮ Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох зардал
 
 
  92.0
 192.0
 3,500.0
   3,500.0
49
ТӨГАҮ Харуул, хамгаалалтын хөлс
 
 
 55,200.0
 52,800.0
 79,428.0
   69,248.3
50
ТӨГАҮ Тээврийн хэрэгслийн татвар
 
 
 
 
 1,400.0
 688.0
51
ТӨГАҮ Тээврийн хэрэгслийн даатгал
 
 
 3,729.9
 2,489.0
 
 
52
Мэдээлэл сурталчилгааны зардал
  150.0
  150.0
 40,634.4
 45,013.8
 110,000.0
   31,918.3
53
Газрын төлбөр
 
 
 1,742.0
 1,507.1
 8,600.0
 800.8
54
Бусад татаас, шижүүлэг
 83,317.8
 80,036.1
 93,477.6
 84,377.6
 162,564.0
   99,141.6
55
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
 
 
 
 
 
 
56
Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал
 21,682.5
 20,667.6
 43,193.9
 33,288.5
 39,950.0
   74,694.4
57
Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж
 
 
 
 
 
 
58
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж
 
 
 
 
 122,614.0
   24,447.2
59
Нийгмийн халамжийн зардал
 
 
 30,283.7
 38,104.1
 
 
60
Шагнал тэтгэмж
 
 
 
  –
 
 
61
Төрийн албан хаагчийн гэр бүлд олгох тэтгэмж
 61,635.3
 59,368.5
 20,000.0
 12,985.0
 
 
62
Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал
 
 
 
 
 
 
63
Өндөр настанд ахмад дайчдад үзүүлэх хөнгөлөлт
 
 
 
 
 
 
64
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
 
 
 
 
 
 
65
Төсвийн хөрөнгөөр санхүүжсэн хөрөнгө оруулалтын дүн
 
 
   4,986,700.70
4,986,700.70
 
 
66
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
  1.00
  1.00
 
 
 
 
67
АЖИЛЛАГСАД БҮГД
 707.00
 707.00
 707.00
 707.00
 1,242.00
   1,242.00
68
Удирдах ажилтан
  10.00
  10.00
  10.00
 10.00
  10.00
 10.00
69
Гүйцэтгэх ажилтан
 509.00
 509.00
 509.00
 509.00
 944.00
 944.00
70
Үйлчлэх ажилтан
 188.00
 188.00
 188.00
 188.00
 288.00
 288.00

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: