ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

“Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журам”

Posted by ИТХ on 2012/02/01

Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 1-р сарын 18-ны өдрийн 17-р тогтоолын хавсралт ёсоор баталсан  “Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журам”-ыг нийтэлж байна. Тогтоолд дурдсанаар, уг журмыг хэрэгжүүлж ажиллахыг бүх шатны төсвийн захирагч, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжийн удирдлагад, харин тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Сангийн сайд, асгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга нарт үүрэг болгожээ. Журмыг хэлэлцүүлэх үеэр танилцуулж байсан төсвийн мэдээллийг ил тод болгохдөө бөглөх маягтуудыг энэ удаад гаргаагүй юм байна.

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь бүх шатны төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд (цаашид “төсвийн байгууллага” гэх)-ийн батлагдсан жилийн төсөв, түүний гүйцэтгэлийг (цаашид “мэдээлэл” гэх) олон нийтэд нээлттэй байлгах харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Энэ журамд заасан төсөв, санхүүгийн ил тод байдалтай холбогдсон зохицуулалт нь хууль тогтоомжийн дагуу төрийн нууцад хамаарах, улсын аюулгүй байдлыг хангах эрх бүхий байгууллагын үйл ажиллагаанд хамаарахгүй.

Хоёр. Төсөв, санхүүгийн мэдээллийг олон нийтэд түгээхэд баримтлах зарчим

2.1. Мэдээлэл нь иргэд, олон нийтэд нээлттэй байх бүхий л боломжит арга хэрэгслээр хангагдсан байх.

2.1. Мэдээллийг тогтмол хугацаанд, тогтоосон стандартын дагуу үнэн зөв, ил тод байдпаар олон нийтэд хүргэх.

2.3. Мэдээлэл нь тухайн жилийн батлагдсан төсөв болон Төсвийн тухай хуульд нийцсэн байх.

Гурав. Мэдээллийн бүтэц

3.1. Төсвийн байгууллагын мэдээлэл дараахь бүтэцтэй байна:

3.1.1. эрх бүхий байгууллагаас баталсан жилийн төсөв;
3.1.2. дунд хугацааны бодпого, зорилт, стратеги;
3.1.3. үзүүлэх үйлчилгээ, тэдгээрийн шалгуур үзүүлэлт;
3.1.4. төсвийн гүйцэтгэл, түүнд хийсэн аудитын дүгнэлт.

3.2. Энэ журмын 3.1.1-д заасан мэдээлэл дараахь байдлаар илэрхийлэгдсэн байна:

3.2.1. эрх бүхий байгууллагаас баталсан жилийн төсөв, гүйцэтгэлийг хэмжих шалгуур үзүүлэлт;
3.2.2. орлого (үндсэн үйл ажиллагааны орлого, төсөвт байгууллагын өөрийн орлого);
3.2.3. урсгал зардал (үндсэн цалин, цалингийн нэмэгдэл, бараа үйлчилгээний зардал, татаас, шилжүүлэг);
3.2.4. хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, концессийн зүйлсийн жагсаалт;
3.2.5. улсын төсөв болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлого, тэдгээрийн задаргаа;
3.2.6. зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр (улсын төсөв, орон нутгийн төсөв, өөрийн орлого);
3.2.7. байгууллагын батлагдсан орон тоо.

3.3. Энэ журмын 3.1.2-т заасан мэдээлэл дараахь байдлаар илэрхийлэгдсэн байна:

3.3.1. байгууллагын чиг үүрэг;
3.3.2. дунд хугацааны зорилго, зорилт, үйл ажиллагааны стратеги;
3.3.3. зорилтын хэрэгжилтийг хэмжих тоон болон чанарын үзүүлэлт;

3.4. Энэ журмын 3.1.3-т заасан мэдээлэл дараахь байдлаар илэрхийлэгдсэн байна:

3.4.1. байгууллагын чиг үүргийн дагуу иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ, түүний төрөл;
3.4.2. нэгж үйлчилгэзний өртөг, зардал;
3.4.3. үйлчилгээний стандарт.

3.5. Энэ журмын 3.1.4-т заасан мэдээлэл дараахь байдлаар илэрхийлэгдсэн байна:

3.5.1. Энэ журмын 3.2-т тодорхойлсон үзүүлэлтүүд, хүрсэн үр дүн. Хүрсэн үр дүнг энэ журмын 3.3.3, 3.4.3-т заасан шалгуур үзүүлэлтээр гаргана;
3.5.2. төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт;
3.5.3. төсөв хэмнэгдсэн болон хэтэрсэн бол холбогдох шалтгааныг тайлбарласан тайлбар;
3.5.4. төсвийн хэмнэлтийг урамшуулалд зарцуулсан бол зориулаптыг заасан байх;
3.5.5. хандив, тусламжийн хэмжээ, түүний зарцуулалт;
3.5.6. хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээг тендер зарлаж, сонгон шалгаруулсан бол шалгаруулалтын мэдээлэл (шалгарсан аж ахуйн нэгж, тоо хэмжээ, үнэ);
3.5.7. төсвийн хагас, бүтэн жилийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан, тухайн тайланд тусгагдсан асуудлын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ.

Дөрөв. Мэдээллийг олон нийтэд хүргэх хугацаа, давтамж

4.1. Төсөв, санхүүгийн талаархи мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэхдээ Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 9.1, Төсвийн тухай хуулийн 8.8-8.10 болон энэ журмын 4.2, 4.3-т заасны дагуу мэдээлнэ.

4.2. Тухайн жилийн төсвийг эрх бүхий байгууллагаас баталж, хүчин төгөлдөр болсны дараа төсвийн захирагч дор дурдсан хугацаанд олон нийтэд мэдээлнэ:

4.2.1. санхүү, төсвийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага улсын төсөв, Хүний хөгжил сан, Нийгмийн даатгалын сангийн төсвийг ажлын 3 хоногийн дотор;
4.2.2. төсвийн ерөнхийлөн захирагч өөрийн багцын төсвийг 7 хоногийн дотор;
4.2.3. төсвийн байгууллага өөрийн төсвөө 10 хоногийн дотор.

4.3. Төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг эрх бүхий этгээд дор дурдсан хугацаанд олон нийтэд мэдээлнэ:

4.3.1.  төсвийн байгууллага cap, улирлын тайланг cap, улирлын гүйцэтгэл гарснаас хойш 7 хоногийн дотор;
4.3.2. төсвийн байгууллага хагас жилийн тайланг 7 дугаар сарын 15-ны дотор, жилийн тайланг 2 дугаар сарын 25-ны дотор;
4.3.3. төсвийн ерөнхийлөн захирагч хагас жилийн тайланг 8 дугаар сарын 15-ны дотор, жилийн тайланг 4 дүгээр сарын 25-ны дотор;
4.3.4. сум, дүүргийн төрийн сан хагас жилийн тайланг 7 дугаар сарын 25-ны дотор, жилийн тайланг 3 дугаар сарын 5-ны дотор.

4.4. Санхүү, төсвийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг аудитын дүгнэлт гарснаас хойш 7 хоногийн дотор олон нийтэд мэдээлнэ.

4.5. Төсвийн байгууллага өмнөх оны санхүүгийн тайланд нь хийсэн аудитын дүгнэлтийг бүрэн эхээр нь аудитын дүгнэлт гарснаас хойш 7 хоногийн дотор олон нийтэд мэдээлнэ.

Тав. Мэдээллийг олон нийтэд хүргэх

5.1. Төсвийн байгууллага мэдээллийг олон нийтэд хүргэхдээ мэдээллийн самбар, цахим болон хэвлэмэл хуудас, мэдээллийн бусад хэрэгсэл ашиглана.

5.2. Цахим хуудас болон мэдээллийн бусад хэрэгсэл ашиглаж байгаагаас үл хамааран төсвийн байгууллага мэдээллийн самбарыг заавал ажиллуулна.

5.3. Журмын 5.2-т заасан мэдээллийн самбарын өргөн болон урт нь 1.5 метрээс багагүй хэмжээтэй байна. Мэдээллийн самбар нь байгууллагын гол хаалганы хажууд эсхүл хаалганы урдаас харсан хананд байрлаж, мэдээллийг шинэчлэх боломжтой байдлаар хийгдсэн байна. Самбарт тавигдах мэдээллийг энэ журмын 4.2-4.3-т заасан хугацаанд тогтмол шинэчилж байна.

5.4. Хэрэглэгч мэдээллийн самбарт байршуулсан мэдээллийг дэлгэрүүлж авах тохиолдолд тэрхүү мэдээллийг ямар эх сурвалжаас олж авахыг тодорхой заасан байна.

5.5. Мэдээллийн самбарт байршуулсан мэдээллийн үнэн зөвийг баталгаажуулж байгууллагын дарга болон мэдээллийг бэлтгэсэн ажилтан гарын үсэг зурсан байна.

5.6. Санхүү, тесвийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага мэдээллийн самбарт байрлуулах энэ журмын 3.2-3.5-д заасан шаардлагыг хангах мэдээллийн бүтэц, агуулга, жишиг маягт зэргийг агуулсан үлгэрчилсэн заавар, зөвлөмжийг өөрийн албан ёсны цахим хуудас (www.mof.gov.mn) болон төсвийн ил тод байдлын цахим хуудас (www.iltod.gov.mn) -т байршуулна.

5.7. Байгууллага олон нийтэд хүргэх мэдээллийг бэлтгэхдээ энэ журмын 5.6-д заасан зөвлөмжийг баримтлана.

5.8. Төсвийн байгууллага цахим хуудастай тохиолдолд тухайн цахим хуудас нь “байгууллагын төсөв” гэсзн цэстэй байна. Энэхүү цэсэнд энэ журмын 3.1-3.5-д заасан мэдээллүүдийг байрлуулж, энэ журмын 4.2-4.3-т заасан хугацааны дагуу тогтмол шинэчилж байна.

Зургаа. Журмын хэрэгжилтийг хангах

6.1. Төсвийн захирагч энэхүү журамд заасан мэдээллийг тогтмол шинэчлэн, журмын хэрэгжилтийг хангуулж, хяналт тавьж ажиллах үүрэгтэй.

6.2. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээллийг олон нийтэд хэрхэн хүргэж ажилласан талаархи тайланг жилийн төсвийн төслийн хамт санхүү, төсвийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлж байна.

6.3. Санхүү, төсвийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны тев байгууллага төсвийн талаархи мэдээллийг олон нийтэд хүргэх ажлын биелэлтийг жилийн эцсийн байдпаар гарган Засгийн газарт танилцуулж, өөрийн цахим хуудсаар мэдээлнэ.

Долоо. Хариуцлага

7.1. Энэхүү журмыг зөрчсөн албан тушаалтанд Төрийн албаны хууль, Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль болон Төсвийн тухай хуульд заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

—оОо—

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: