ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Дархан-Уул аймгийн 2012 он төсөв.

Posted by ИТХ on 2012/01/15

Өнгөрсөн оны 12-р сарын 23-нд болсон Дархан-Уул аймгийн ИТХ-ын 12-р хуралдаанаар 2012 онд аймгийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх зорилт, төсвийн жагсаалтыг баталсан тогтоолыг нийтэлж байна. Харин нийслэл болон бусад аймаг дүүргийн батлагдсан төсвийг одоо хүртэл олон нийтэд ил тод болгоогүй байна.

АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ НИЙГМИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1 дэх заалт, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 50, 58 дугаар зүйлийг үндэслэн, “Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2011 онд хөгжүүлэхээр дэвшүүлсэн зорилтын биелэлт, төсвийн гүйцэтгэл, 2012 онд аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх зорилт, төсвийн төслийн тухай” аймгийн Засаг даргын илтгэлийг хэлэлцээд Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 12 дугаар хуралдаанаас ТЭМДЭГЛЭХ НЬ:

Аймгийн хэмжээнд 2012 оныг “Аймгийн хөгжлийн 2 дахь 50 жилийн гарааны жил”- болгон зарлаж “Аймгийн Засаг даргын 2008-2012 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг бүрэн хангуулах”, ”Өрхийн хөгжлийг дэмжин ажлын байрыг нэмэгдүүлж, аймгийн үйлдвэржилт, бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүлэн, байгаль экологийн тэнцвэртэй байдлыг хангуулах” гэсэн зорилт дэвшүүлсэн нь Засаг даргын худалдан авах, нийлүүлэх бүтээгдэхүүний ангитай нягт уялдаж байгааг дэмжиж байна.

Хэлэлцсэн асуудалтай холбогдуулан аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдаанаас ТОГТООХ НЬ:

Нэг. Аймгийн 2012 оны төсвийн орлогын нийт дүн, орлогын нэр төрлийн хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

Аймгийн төсвийн орлого бүгд – 14779864.3 мянган төгрөг
Үүнээс:
1. Татварын орлого – 14079545.1 мянган төгрөг
Орлогын албан татвар – 7917000.0 мянган төгрөг
Газрын төлбөр – 420000.0 мянган төгрөг
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар – 510000.0 мянган төгрөг
Хөрөнгө борлуулсны орлого – 450000.0 мянган төгрөг
Бууны татвар – 1476.0 мянган төгрөг
Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар – 320000.0 мянган төгрөг
Бусад татвар, төлбөр хураамж – 4461069.1 мянган төгрөг

2. Татварын бус орлого – 700319.2 мянган төгрөг
Хүү торгуулийн орлого – 230000.0 мянган төгрөг
Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого – 327319.2 мянган төгрөг
Хууль тогтоомжийн дагуу аймгийн төсөвт орох бусад орлого – 143000.0 мянган төгрөг

Хоёр. Аймгийн 2012 оны төсвийн нийт зарлагыг – 6869398.8 мянган төгрөгөөр тогтоож баталсугай.
1. Аймгийн ИТХ – 216451.0 мянган төгрөг
2. Аймгийн ЗДТГ – 794929.3 мянган төгрөг
3. Аймгийн Аудитын газар – 169564.1 мянган төгрөг
4. Хотын Захирагчийн алба – 75268.4 мянган төгрөг
5. Ахмад настанд үйлчлэх кабинет төв – 86897.0 мянган төгрөг
6. Авто замын засвар арчлалт – 320000.0 мянган төгрөг
7. Мал эмнэлэгийн үйлчилгээний зардал – 81914.0 мянган төгрөг
8. Нөөц сан, ангилагдаагүй бусад зардал – 435900.0 мянган төгрөг
9. Гудамжны гэрэлтүүлэг, цэвэрлэгээний зардал – 1190070.0 мянган төгрөг
10. Монголын ахмадын холбооны гүйцэтгэх хороо – 40949.2 мянган төгрөг
11. Тээвэр, автозамын газар /ШБТ/ – 59288.6 мянган төгрөг
12. Махны хомсдлын үнэ тогтворжуулах Нөөц бүрдүүлэх – 500000.0 мянган төгрөг
13. Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт – 945299.7 мянган төгрөг
14. Орон нутгийн хүүхдийн байгууллага – 119232.6 мянган төгрөг
15. Дархан сум – 758219.2 мянган төгрөг
16. Орхон сум – 239616.6 мянган төгрөг
17. Шарын гол сум – 381174.0 мянган төгрөг
18. Хонгор сум – 454625.1 мянган төгрөг

Гурав. Аймгийн төсвөөс сумын төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийг дор дурьдсанаар баталсугай.
1. Орхон сум – 149226.6 мянган төгрөг

Дөрөв. Сумын төсвөөс аймгийн төсөвт төвлөрүүлэх орлогыг дор дурьдсанаар баталсугай.
1. Дархан сум  – 7766.8 мянган төгрөг
2. Шарын гол сум – 419101.0 мянган төгрөг
3. Хонгор сум – 312184.9 мянган төгрөг

Тав. Аймгийн төсвөөс улсын төсөвт төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг 7910465.5 мянган төгрөгөөр тогтоосугай.

Зургаа. Аймгийн Засаг дарга /Г.Эрдэнэбат/-д Даалгах нь:

1. Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2012 онд хөгжүүлэхээр дэвшүүлсэн зорилтыг бүрэн хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах.
2. Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2012 онд хөгжүүлэх зорилт, төсвийн төсөлд аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчдөөс гарсан санал, шүүмжлэлийг тусган хэрэгжүүлж, батлагдсан төсвийн орлого, зарлагыг жигд ханган биелүүлж, зарцуулалтанд нь хяналт тавьж ажиллах.

Долоо. Энэ тогтоолын биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд үүрэг болгосугай.

ДАРГА Л.ГҮНЧИН

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: