ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Хууль бусаар санхүүжүүлсэн барилга цухуйж байна.

Posted by ИТХ on 2010/11/23

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны байрны араас өндийж байгаа энэ барилга ямар учиртай вэ?

Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан гэж Засгийн газрын тусгай сан байдаг. Нэрнээс нь харахад юунд зориулагдсан нь тов тодорхой. Гэтэл ХХААХҮ-ийн сайдын 2009 оны 175, 274 дүгээр тушаалаар ХХААХҮЯ-ны өргөтгөлийн барилгын ажлыг тус сангаас санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэн 2009 онд 317.5 сая төгрөг, 2010 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар 669.0 сая төгрөг, нийт 986.5 сая төгрөг зарцуулсан байна. Одоо баригдаж дуусах шатандаа оржээ.  

Энэ бол Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн хөрөнгийг зүй бусаар хууль зөрчин зарцуулсан ганц жишээ биш юм. Үндэсний аудитын газрын шалгалтаар илрүүлсэн бусад баримтуудыг дурдвал:

– 2008 онд яамны төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон сангийн удирдах зөвлөл, сангийн ажилагсдад 173.4 сая төгрөгийн төлөвлөгдөөгүй урамшил шагнал олгосон байна.

–  2009 онд төлөвлөсөн 23 нэр төрлийн зардлаас 13-ыг нь хэтрүүлж, төлөвлөгдөөгүй 8 төрлийн зардал нэмж санхүүжүүлсэн.

– Түүнчлэн 2009 онд батлагдсан төсвөөс цалин, нийгмийн даатгалын зардлыг 76.3 сая, гэрэл цахилгааны зардлыг 27.8 сая, тээвэр шатахууны зардлыг 32.2 сая, шуудан холбооны зардлыг 10.5 сая, бичиг хэргийн зардлыг 9.0 сая, дотоодын томилолтын зардлыг 22.1 сая, эд хогшил худалдан авах зардлыг 28.8 сая, төлбөр хураамжийн зардлыг 179.3 сая, урсгал засварын зардлыг 51.3 сая төгрөгөөр тус тус хэтрүүлэн зарцуулжээ.

– 2009 онд 5215.0 сая төгрөгийн төлөвлөгдөөгүй зардал гарчээ. Тухайлбал, ажиллагсдад олгосон урамшуулалд 53.8 сая төгрөг, хоолны зардалд 9.9 сая төгрөг, ОХУ-аас техник, тоног төхөөрөмж, буудай нийлүүлэх ажлыг зохион байгуулахад 454.2 сая төгрөг, өмнөх оны буудайн төлбөрт 4697.1 сая төгрөг гарчээ.

 – ТЭДС-гийн хөрөнгөөс 2008-2009 онд нийт 252.1 сая төгрөгөөр ХХААХҮЯ-ны төвлөрсөн арга хэмжээний зардлыг санхүүжүүлсэн байна.

– 2006-2010 онд ТЭДС-гийн үйл ажиллагаанд хамаарахгүй ХХААХҮЯ-ны гадаад, дотоод томилолтын зардалд 142.4 сая төгрөг, яамнаас зохион байгуулсан хурал, зөвлөгөөн, хүлээн авалт, бусад зэрэг төвлөрсөн арга хэмжээний зардалд 242.4 сая төгрөг, бүгд 384.8 сая төгрөгийг санхүүжүүлсэн байна.

– ТЭДС-гийн хөрөнгөөс ХХААХҮ-ийн сайдын 2009 оны 112 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Баянчандмань сумын Доргонтын эхэн дэх амралтын барилгын цахилгааны шугамын холболтын ажлын зураг төсөвгүй, сонгон шалгаруулалт явуулалгүйгээр 16.3 сая төгрөгийг “Цэлмэг ази” ХХК-д, зам, талбайн барилгын ажилд 17.2 сая төгрөгийг “Цүүрдэн” ХХК-д тус тус шилжүүлсэн байна.

– ТЭДС-гийн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр 2005 онд 32,4 сая төгрөг, 2006 онд 107,4 сая төгрөг, 2007 онд 184,1 сая төгрөг, 2008 онд 65,6 сая төгрөг, бүгд 357,1 сая төгрөгийн урамшууллыг төсвийн ерөнхийлөн захирагч, удирдах зөвлөлийн гишүүд, сангийн удирдлага болон ажилтнуудад олгож байжээ. Үүнийг хэсэгчилсэн байдлаар үзүүлбэл:

Энэ болон бусад мэдээллийг Үндэсний аудитын газрын аудитын тайлангаас (http://202.70.41.150/welcome_mnao/welcome_mnao/inter/mn/reports/auditreport.html)  үзээрэй.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: