ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Хуулийн заалтууд ямар байдаг вэ?

Posted by ИТХ on 2010/11/17

Төрийн албан хаагч болон төрийн байгууллагын буруутай үйл ажиллагаанаас үүссэн хохирлыг барагдуулах талаар Монгол Улсын хууль тогтоомжид дараах байдлаар заасан байдаг. 

  • Хууль тогтоомжид заасан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх явцад гаргасан алдааны улмаас төрийн албан хаагчийн учруулсан хохирлыг төр хариуцна.  /Төрийн албаны тухай хуулийн 4.2.7/
  • Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн албан хаагч албан үүргээ зөрчсөн гэм буруутай, үйлдэл эс үйлдэхүйн улмаас бусдад гэм хор учруулсан бол уг гэм хорыг түүнийг ажиллаж байгаа хуулийн этгээд буюу төр хариуцан арилгана.  /Монгол Улсын Иргэний хууль 498.2/ 

Дээрхи хуулиудын заалтаас харахад “төрийн албан хаагч болон төрийн байгууллагын буруутай үйл ажиллагааны улмаас үүсэн гарсан хохирлыг төр хариуцан барагдуулна” гэж заасан нь төрийн албан хаагчид болон эрх бүхий этгээдүүд өөрсдийн эрх мэдлийн хүрээнд үнэн зөв шийдвэр гаргах гэж хичээх итгэл үнэмшил төрүүлэх нөхцөл болохгүй байгаа юм. Энэ нь зарим талаараа төрийн албан хаагчид, эрх мэдэлтнүүд ирээдүйд гарах хор уршгийг мэдсээр атлаа өөрсдийн гаргаж байгаа шийдвэртээ ач холбогдол өгөхгүй байгаа  явдал нь үүний гол үндэслэл болж байгаа юм.

Хэрэв тухайн байгууллага, албан тушаалтан өөрөө зохих хариуцлагыг хүлээдэг байсан бол үнэн бодит шийдвэр гаргаж улмаар үүнээс шалтгаалан хүний эрх тэр тусмаа татвар төлөгчдийн эрх зөрчигдөхгүй байх нөхцөл үүснэ. Жирийн иргэд өөрийн буруутай үйл ажиллагаанаас болж үүсгэсэн хохирлоо биеэрээ (шоронд сууж) эсвэл мөнгөн хэлбэрээр барагдуулж байхад, төрийн албан хаагчдын буруутай үйлдэлд ямар нэгэн хариуцлага тооцохгүй харин ч бүр үүнийг нь  төр хариуцаад өнгөрч байна. Үнэндээ бол төрийн мөнгө гэж байхгүй, татвар төлөгчдийн мөнгө л байдаг.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: