ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

2009 онд улсын төсвөөс улс төрийн намуудад хичнээн мөнгө олгосон бэ?

Posted by ИТХ on 2010/09/07

2009 онд улс төрийн намуудад 2009 онд олгосон дараах санхүүгийн дэмжлэг олгосон байна (сая төгрөгөөр).

Намын нэрс

УИХ-ыд суудал тус бүрээр тооцож олгосон санхүүгийн дэмжлэг

Сонгуулийн саналын тоо бүрт тооцож олгосон дэмжлэг

МАХН

450.8

1433.7

АН

263.8

1305.6

Иргэний Зориг нам

10.00

116.3

Иргэний эвсэл

10.0

145.5

Дүн

734.2

3,000.0

Нийтдээ “Төрийн бус байгууллагад олгосон хандив тусламж” нэрээр улс төрийн намуудыг оруулаад дараах мөнгийг төсвөөс зарцуулжээ.

 

Нэгдсэн төсөв 

Зөрүү

Улсын төсөв

Зөрүү

Орон нутаг

Зөрүү

Төлөв

Гүйц

Төлөв

Гүйц

Төлөв

Гүйц

Төрийн бус байгууллагад олгох хандив, тусламж

7 572,1

7 995,9

423,8

7 060,0

7 473,4

413,4

512,1

522,6

10,5

Улсын Их Хуралд суудалтай намд төсвөөс олгох дэмжлэг

3 760,0

3 734,2

-25,8

3 760,0

3 734,2

-25,8

0,0

0,0

0,0

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд суудалтай намд төсвөөс олгох дэмжлэг

512,1

522,6

10,5

0,0

0,0

0,0

512,1

522,6

10,5

Бусад төрийн бус байгууллагад төсвөөс олгох дэмжлэг

3 300,0

3 739,2

439,2

3 300,0

3 739,2

439,2

0,0

0,0

0,0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: