ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн даргын 2009 оны төсвийн гүйцэтгэл

Posted by ИТХ on 2010/03/19

Монгол Улсын Үндсэн хуулийг аливаа зөрчлөөс сэргийлэх, гарсан зөрчлийг таслан зогсоож, маргааныг магадлан шийдвэрлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зориулж Үндсэн хуулийн цэцийн даргын төсөв 2009 онд 1,173.0 сая төгрөг батлагдсанаас 1,163.1 сая төгрөгийн зарлага санхүүжилт хийгдэж 99.2 хувийн гүйцэтгэлтэй гарсан байна.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: