ТӨСВИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ (2010-2014)

"Иргэд төсвөө хянана" иргэний нийгмийн сүлжээ

Archive for November, 2009

2008 онд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ өссөн ч бодит үр дүн хангалтгүй байв

Posted by ИТХ on 2009/11/21

Үндэсний аудитын газрын Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар Улс, орон нутгийн төсөв, МУХС, гадаадын зээл, тусламж, өөрийн болон бусад хөрөнгөөр 2008 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт, үр дүнд өмнө нь хийгдсэн 6 салбарын аудитын тайланг нэгтгэсэн байдлаар авч хэлэлцсэн юм.

Засгийн газрын хөрөнгө оруулалтыг дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ)-д эзлэх хувийн жингээр нь авч үзвэл 2001 онд 22.9 хувь байснаа 2005 он хүртэл буурч, 2006 оноос 4.1-6.9 хувь хүртэл өсч, 2008 онд ДНБ-ний 15.6 хувийг эзэлж байна. Сүүлийн 4 жилд хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт 8,7 дахин, шинээр болон шилжих обьектын тоо 7,2 дахин өссөн дүн мэдээтэй байна.

Гэвч аудитаар ихээхэн хэмжээний зөрчил дутагдал илэрсэн байна. Read the rest of this entry »

Posted in ## Төсвийн хөрөнгө оруулалт, худалдан авалт, тендер | Leave a Comment »